Strawberry Splash

Strawberry Splash

Robert Wu, 2015, Ceramic